Algemene Verkoop Voorwaarden

(Versie: 24 april 2024)

Definities

- Wesealit: de besloten vennootschap Wesealit B.V., gevestigd te Enschede

(handelsregisternummer: 63355248) en elke tot haar behorende of daarmee

verbonden onderneming;

- Afnemer: ieder, die zich jegens Wesealit tot het afnemen van een of meer

goederen en/of diensten heeft verbonden en/of enig daartoe strekkend

aanbod aan Wesealit heeft gedaan, van Wesealit heeft ontvangen en/of door

Wesealit tot het doen van zo een aanbod is uitgenodigd;

- Overeenkomst: iedere overeenkomst waarbij Leverancier zich jegens Wesealit

tot het leveren van een of meer goederen en/of diensten heeft verbonden met

inbegrip van alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende

overeenkomsten en de op deze overeenkomsten toepasselijke bijzondere en

algemene voorwaarden, waaronder deze algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene

leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan

als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte

anders vermeldt.

3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Wesealit

heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat Afnemer zich verenigt met

toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen

inkoopvoorwaarden.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden

aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de

overeenkomst pas tot stand, indien Wesealit aan Afnemer bericht heeft met

deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 2 Wijzigingen

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene

verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of

mondeling tussen Afnemer en Wesealit zijn overeengekomen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een

daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te

worden overeengekomen.

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een

geschil tussen partijen aanwezig waarop art. 16 van deze algemene

verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving

1. Wesealit verbindt zich jegens Afnemer om hem de goederen te leveren in de

omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later

gewijzigde) offerte omschreven.

2. Wesealit verbindt zich jegens Afnemer hem goederen te leveren, die:

a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door

Wesealit en/of Afnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

c. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals

in de offerte omschreven.

3. Wesealit staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel,

waarvoor Afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Wesealit

kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4 Verpakking en verzending

1. Wesealit verbindt zich jegens Afnemer om de goederen behoorlijk te verpakken

(tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te

beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

2. De goederen zullen door Wesealit bezorgd worden op, dan wel ter bezorging

worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als

in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Wanneer Wesealit voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten,

kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan

niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking

heeft doen stellen, is Afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking

gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Wesealit opgegeven

adres, bij gebreke waarvan Afnemer aan Wesealit schadevergoeding

verschuldigd is.

Artikel 5 Opslag

1. Indien om welke reden ook Afnemer niet in staat is de goederen op het

overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor

verzending, zal Wesealit, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek

van Afnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen

treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Afnemer

bezorgd zijn.

2. Afnemer is verplicht aan Wesealit de opslagkosten volgens het bij Wesealit

gebruikelijke tarief of, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche

gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor

verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de

koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 6 Eigendomsovergang en risico

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel, zal de eigendom van

en het risico voor de goederen op Afnemer overgaan bij aflevering.

2. Zolang Afnemer niet alle openstaande facturen van Wesealit met betrekking tot

een onderliggende overeenkomst heeft betaald met eventueel bijkomende

kosten, behoudt Wesealit zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval

gaat de eigendom op Afnemer over, zodra Afnemer aan al zijn verplichtingen

jegens Wesealit heeft voldaan. Totdat de alle openstaande facturen zijn betaald

kan Wesealit gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen

terugnemen.

3. Indien er gerede twijfel bij Wesealit bestaat omtrent de betalingscapaciteit van

Afnemer, is Wesealit bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2

uit te stellen, totdat Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Afnemer is aansprakelijk voor de door Wesealit door deze vertraagde aflevering

te lijden schade.

4. Als Wesealit op verzoek van Afnemer overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de

verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Wesealit en voor

diens risico blijven, totdat de goederen bij Afnemer zijn bezorgd en afgeleverd

op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 7 Tijdstip en wijze van levering

1. Wesealit zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde

van de leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de order. Indien

een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop

Wesealit de order heeft bevestigd.

2. De levering van de goederen geschiedt, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen, ‘af fabriek’.

Artikel 8 Overmacht

1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode,

gedurende welke Wesealit door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen

te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van Wesealit is sprake, indien Wesealit na het

sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit

deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge

van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, een

pandemie of epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,

bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,

overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering

van energie, alles zowel in het bedrijf van Wesealit als bij derden, van wie

Wesealit de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet

betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen

beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer

van Wesealit ontstaan.

3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt,

zijn zowel Wesealit als Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te

beschouwen. In dat geval heeft Wesealit slechts recht op vergoeding van de

door hem gemaakte kosten.

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is

uitgevoerd, heeft Afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer

dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds

afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor

verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds

uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen

hem reeds geleverd was naar Wesealit terug te zenden voor rekening en risico

van Afnemer, indien Afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte

van de goederen door Afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt

tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid

1. Wesealit is tegenover Afnemer als tegenover afnemers van Afnemer niet

aansprakelijk voor schade aan of door de goederen, tenzij de schade het gevolg

is opzet of grove schuld. Wanneer Wesealit aansprakelijk is voor schade, dan

geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van

een onderliggende overeenkomst. Wesealit is niet aansprakelijk voor indirecte

schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, of schade aan derden. Wanneer

Wesealit aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat

door een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen

verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de

aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. Een eventuele garantie op een goed geldt alleen voor defecten die zijn

veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk

materiaal.

3. Een eventuele garantie geldt niet:

- In het geval van normale slijtage;

- Voor schade ontstaan door ongevallen;

- Voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product;

- Voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door Afnemer;

- Wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Elk recht van Afnemer op schadevergoeding van Wesealit vervalt twaalf (12)

maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect

voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 10 Rechten van intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Wesealit

geleverde prestaties onder de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot

de intellectuele eigendomsrechten op teksten, tekeningen, afbeeldingen,

vormgeving, foto’s, software, rapportages, handleidingen, presentaties en

adviezen, berusten uitsluitend bij Wesealit. Afnemer erkent deze rechten en zal

zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de in het vorige lid genoemde prestaties te

kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële

doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in

de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij Wesealit daar uitdrukkelijk en

schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3. Niets in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst is bedoeld om

enige intellectuele eigendomsrechten aan Afnemer over te dragen.

4. Wesealit is bevoegd de voor de uitvoering van de Overeenkomst vergaarde

kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

5. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Afnemer direct en ineens, zonder dat

daarvoor een ingebrekestelling voor nodig is, een onmiddellijk opeisbare boete

ten behoeve van Wesealit van 25% van de waarde van de Overeenkomst, zulks

onverminderd het recht van Wesealit om volledige vergoeding van de schade

te vorderen, op welke schadevergoeding voormelde boete niet in mindering zal

strekken of in de plaats zal treden.

Artikel 11 Prijs en betaling

1. De genoemde koopprijs is exclusief de wettelijke omzetbelasting en omvat niet

de vervoers- en verzekeringskosten, de transportkosten, de kosten van

montage en instructie, of de daartoe gemaakte reis- en verblijfskosten.

2. Afnemer is verplicht de koopprijs binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te

voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door

hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afnemer doet afstand

van het recht om de nakoming van enige verbintenis jegens Wesealit op te

schorten.

3. De betalingstermijnen die Wesealit hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat

betekent dat indien Afnemer het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste

dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in

gebreke is, zonder dat Wesealit aan Afnemer een aanmaning hoeft te sturen of

in gebreke hoeft te stellen. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 8% rente per

maand vanaf de vervaldag tot algehele voldoening. Indien Afnemer niet tijdig

aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een

ingebrekestelling met een termijn van één week, is Wesealit bevoegd de

koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te

beschouwen. In dat geval is Afnemer aansprakelijk voor de door Wesealit

geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de

kosten van de ingebrekestelling.

4. Indien Wesealit bij wanprestatie van Afnemer tot buitengerechtelijke

maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer.

Deze kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum

van € 1.000,-.

5. De Afnemer die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in

art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde

tijdstip.

Artikel 12 Wettelijke vereisten

1. Wesealit waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de

goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten

voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten

en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht

zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de

goederen.

Artikel 13 Ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 kan Wesealit de koopovereenkomst

ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het

tijdstip, waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige

surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Wesealit, natuurlijke

persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren

van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of

anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan

verliest. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing indien en op het

moment dat buiten Nederland een met faillissement, surseance van betaling of

schuldsanering vergelijkbare toestand wordt geïnitieerd.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk

opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door Wesealit geleden schade,

onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens

Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale

koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op

deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 15 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

aanvaardingen van de zijde van Wesealit. Voor zover Wesealit in zijn aanbod of

aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de

toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 16 Geschillen

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van

hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere

handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het

niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en

ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel,

locatie Almelo, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan

deze keuze in de weg zouden staan.

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks

verklaart.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 00622943